آرشیوِ نوشتارها

فارسی شکر است

داستانِ کشاکش و چرخشِ زبانی در عصرِ تجدّد (نسخه‌ی پی‌دی‌اف اين مقاله را از این‌جا پیاده کنيد) «فارسی شکر است»، به قلمِ محمدعلیِ جمال‌زاده، گویا

ادامه‌یِ نوشتار »

زبانِ تجدّد

(نسخه‌ی پی‌دی‌اف این مقاله را از اين‌جا پياده کنيد). با باز شدنِ پایِ قدرت‌هایِ اروپایی به سرزمین‌هایِ آسیایی، از جمله «ممالکِ محروسه‌یِ ایران»، از نیمه‌یِ

ادامه‌یِ نوشتار »